Inwestor zastępczy

Oferujemy usługi związane z zarządzaniem przedsięwzięciem budowlanym „projektem” na każdym etapie jego istnienia/realizacji. Poniżej przedstawiam katalog czynności obejmujący zarządzanie procesem realizacji inwestycji. Niezbędny jest do tego cały zespół osób o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach, z których mogą Państwo skorzystać za naszym pośrednictwem.

Działania na etapie powstawania projektu:

 • przeprowadzenie i organizację przetargu na wybór projektanta
 • uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie realizacji inwestycji, a w tym pozwolenia na budowę
 • sprawdzanie i odbiór robót prac projektowych, uczestniczenie wraz z przedstawicielem zamawiającego we wszystkich spotkaniach koordynacyjnych
 • ścisła współpraca z inwestorem i przekazywanie projektantowi w jego imieniu wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do opracowania projektu
 • prowadzenie w imieniu zamawiającego rozliczeń finansowych z projektantem

Działania na etapie realizacji:

 • przeprowadzenie i organizację przetargu na wybór generalnego wykonawcy
 • zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonanie z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień, ale zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym
 • nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach techniczny instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania
 • potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad
 • nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji
 • sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym
 • przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego inwestycji
 • prowadzenie narad roboczych prowadzonych na terenie inwestycji z udziałem zamawiającego
 • dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji
 • uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji
 • rozliczenie końcowe inwestycji
 • występowanie w imieniu inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw