Generalny Wykonawca

Jako Generalny Wykonawca zrealizujemy całość robót budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do wykonania inwestycji, gwarantując przy tym profesjonalne i efektywne przeprowadzenie procesu budowlanego.

Do naszych obowiązków w tym zakresie należy:

  • protokolarne przejęcie terenu budowy
  • wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, harmonogramem, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych
  • powołanie osób wymaganych przepisami, prowadzenie dziennika budowy
  • uzyskanie wymaganych zezwoleń potrzebnych podczas realizacji inwestycji
  • koordynacja robót
  • prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie